χμμ...random.randint(1,10) μέσα στo range της for...

ο μαθητής Δημήτρης  είχε την απορία, μπορούμε να βάλουμε την  random.randint(1,10) μέσα στo range της for;

import random

for i in range(random.randint(1,10)):

    print i

τι θα του απαντούσατε;

φυσικά όχι. Η for κάνει προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων και όχι τυχαίο. 

Είναι αδύνατο να παρακάμψω τον ακριβή αριθμό επαναλήψεών της

ναι, η συνάρτηση random.randint(1,10), θα λάβει τυχαία αριθμό από το 1 έως και το 10.

Άρα θα κάνει τυχαίο αριθμό επαναλήψεων από 1 έως και 10.

Αν για παράδειγμα το random.randint(1,10), λάβει τυχαία την τιμή 5, θα κάνει 5 επαναλήψεις άρα θα εμφανίσει 0,1,2,3,4