Τ.Ε.Μ. 4 Δρ4_6

Βελτιώστε τον παρακάτω κώδικα:

ar1, ar2=input(' Δώσε δύο αριθμούς')

if ar1 < ar2:

        print "A<B"

if ar1 > ar2:

        print "A>B"

if ar1 ==  ar2:

        print "A=B"

 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για να είναι ισοδύναμα τα προγράμματα

 

ar1, ar2=input(' Δώσε δύο αριθμούς')

if ar1 < ar2:

        print "A<B"

elif ar1 > ar2:

        print "A>B"

        else:

                print "A=B"

ar1, ar2=input(' Δώσε δύο αριθμούς')

if ar1 < ar2:

        print "A<B"

elif ar1 > ar2:

        print "A>B"

else:

        print "A=B"

ar1, ar2=input(' Δώσε δύο αριθμούς')

if ar1 < ar2:

        print "A<B"

        if ar1 > ar2:

                print "A>B"

        else:

                print "A=B"