να μην είναι θετικός...

Να μετατραπεί η σύνθετη δομή επιλογής σε απλή:

if a>0:

    print 'Θετικός'

else:

    print ' Δεν είναι θετικός'

 

if a>0:

    print 'Θετικός'

if a<0:

    print ' Δεν είναι θετικός'

if a>0:

    print 'Θετικός'

if a<=0:

    print ' Δεν είναι θετικός'

if a>0:

    print 'Θετικός'

if a=0:

    print ' Δεν είναι θετικός'