Τ.Ε.Μ. 4 Δρ16γ

Δίνεται το παρακάτω τμήμα σε Python με αριθμημένες τις εντολές ανά γραμμή:

1. x = 20
2. s = 0
3. while x < 100:
4.         x = x +10
5.         s = s + x
6. print x, s

Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη στο τέλος του προγράμματος;

ΠΛηκτρολογήστε  τις τιμές, διαχωρίζοντας με κόμμα, χωρίς κενά

100,520