Τ.Ε.Μ Κεφ 4 Δρ18α

Πληκτρολογήστε αυτά που λείπουν ώστε να είναι ισοδύναμα τα προγράμματα (διαχωρίστε με κόμμα χωρίς κενά)

for i in range(1, 10):

        print i * i

i =   (1) 

while  i  < (2) :

        print i * i

        i + =   (3) 

1,10,1