Σ.Μ.7 upper()

Τι θα εμφανίσει;

a='Python'

print a.upper( )

print a

PYTHON

Python

pYTHON

Python

Python

Python