Σ.Μ. Κεφ8 λίστα

Η εντολή L = [3, 5, 8, 13, 21, 34]

δε δημιουργεί καμιά λίστα απλά αρχικοποιείται ως κενή L=[ ]
 

δημιουργεί τη λίστα L που περιέχει τα στοιχεία [3, 5, 8 , 13, 21, 34]

δε δημιουργεί λίστα, γιατί πρέπει να προηγηθεί το append