Σ.Μ. Κεφ8 count_vowels

Τι επιστρέφει η παρακάτω συνάρτηση στην Python:

def count_vowels(word):

        vowels = 'AEIOUaeiou'

        count = 0

        for letter in word:

                if letter in vowels:

                       count + = 1

        return count

την ίδια τη συμβολοσειρά μόνο με τα φωνήνετά της

Τη συμβολοσειρά σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ

τη ίδια τη συμβολοσειρά χωρίς τα φωνήεντα

τον αριθμό φωνηέντων που έχει μια συμβολοσειρά