ΠΑΝ_2010_Γ3 περιεχόμενο των μεταβλητών i, sum στο τέλος

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα:  (Πανελλαδικές 2010)

i=10

sum=0

while i<=100:

    sum=sum+i

    i=i+20

print i, sum

Ποιο είναι το περιεχόμενο των μεταβλητών i, sum στο τέλος του πρόγράμματος; Γράψε τις δύο τιμές με κόμμα χωρίς κενά

110,240