Σ.Μ. Κεφ8 maximum

Τι θα εμφανίσει;

L = [ 10, 2, 33, 4, 33]

maximum = L[0]

for number in L:

        if number > maximum:

                maximum = number
print maximum

2

10

33