Σ.Μ. Κεφ5 Δυαδική φθίνουσα

Ο παρακάτω αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης χρησιμοποιείται σε λίστες με φθίνουσα ταξινόμηση:

def binarySearch(lista, key):

        first = 0

        last = len(lista) - 1

        found = False

        while not found and first <= last:

                mid = (first + last) / 2

                if lista[mid] == key:

                      found = True

                elif lista[mid] > key:

                      first = mid + 1

                else:

                     last = mid - 1

        return found

True