Δομή επανάληψης: εντολή for

  1. for μεταβλητή in range(ακέραιος αριθμός):

                 | εντολές

- οι εντολές θα εκτελεστούν τόσες φορές όσες είναι ο αριθμός (αρκεί αριθμός >0 , όταν αριθμός<=0 δε θα γίνει καμιά επανάληψη)

Questions15
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Pages