ΠΑΝ_2020_Β2

Να πληκτρολογήσετε τι θα εμφανίσει η εκτέλεση του παρακάτω τμήματος προγράμματος. Πληκτρολογήστε μόνο τους αριθμούς που θα εμφανιστούν με τη σειρά στο print"1. ,2. ,3. ,4. ,5. " με κόμμα ανάμεσα και χωρίς κενά (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2020)
def func(x):
    global y
    print "1. Το y είναι ", y
    x = 30
    y = y+1
    print "2. Το x είναι ", x
y = 2
x = 6
func(x)
z = y**2
print "3. Το x είναι ", x
print "4. Το y είναι ", y
print "5. Το z είναι ", z
2,30,6,3,9