Σ.Μ. Κεφ8 list('Python')

Τι θα εμφανίσει;

print list('Python')
 

6

['Python']

['P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']