ΠΑΝ_2014_Α2 αντιστοίχηση

Αντιστοιχήστε τα σωστά στοιχεία (Πανελλαδικές 2014)

SubquestionCorrect matchFeedback
σύζευξηand
διάζευξηor
άρνησηnot
απόλυτη τιμή του xabs(x)
ρίζα του xfrom math import sqrt sqrt(x)