Τύποι δεδομένων

Τύποι δεδομένων

Σε ποιο τύπο δεδομένων στη γλώσσα προγραμματισμού Python 2.7 αντιστοιχούν οι τιμές της αριστερής στήλης του παρακάτω πίνακα.
Να συνδέσετε κατάλληλα τις τιμές της αριστερής στήλης με το σωστό τύπο δεδομένων της δεξιάς στήλης.

SubquestionCorrect matchFeedback
15/6int(ακέραια)το αποτέλεσμα στην Pyhton 2.7 είναι 2, άρα int (ακέραιος/ακέραιο--> δίνει ακέραιο) χμμμ...το αποτέλεσμα στην Pyhton 3.5 είναι 2.5, άρα float... (Στην 3.5 η διαίρεση λειτουργεί με ακρίβεια)
18.0/6float (κινητής υποδιαστολής)το αποτέλεσμα στην Pyhton 2.7 και στην 3.5 είναι 3.0, άρα float
'18/6'str(συμβολοσειρά)είναι μέσα σε εισαγωγικά
type(15>3)bool (λογική)15>3 είναι True άρα bool