ΠΑΝ_2010_1δ Ο λογικός τελεστής or

Ο λογικός τελεστής or δέχεται δύο λογικές εκφράσεις και δίνει τιμή False, όταν τουλάχιστον μία από τις δύο λογικές εκφράσεις έχει τιμή True(Πανελλαδικές 2010)

 

False