...ύποπτη...while i<10...σε for;

Μπορεί να μετατραπεί η παρακάτω while σε ισοδύναμη for;

i=5

while i<10:

    i=i+1

    print i

 

for i in range(5,10):

    print i

Με τίποτα!

for i in range(6,11):

    print i