Τ.Ε.Μ. 3 Δρ6_6

Υπολογίστε την πράξη σε Pyhton

2 ** 3 * 3 ** 2

72