κάτω από 5, πάνω από 10...

ποιο ισοδύναμο κώδικα θα διαλέγατε για τον παρακάτω;

if a<5 or a>10:

    print 'κάτω από 5 ή πάνω από 10'

else:

    print 'δε πρέπει να σου πω, γιατί είναι η λύση :-) '

if a<5 or a>10:

    print 'κάτω από 5 ή πάνω από 10'

if not(a>=5 and a<=10):

    print 'δε πρέπει να σου πω, γιατί είναι η λύση :-) '

if a<5 or a>10:

    print 'κάτω από 5 ή πάνω από 10'

if a>=5 or a<=10:

    print 'δε πρέπει να σου πω, γιατί είναι η λύση :-) '

     

if a<5 or a>10:

    print 'κάτω από 5 ή πάνω από 10'

if a>=5 and a<=10:

    print 'δε πρέπει να σου πω, γιατί είναι η λύση :-) '