πάνω κάτω από 10...

Να μετατραπεί η σε ισοδύναμο κώδικα, ο παρακάτω:

if a<10:

    print 'κάτω από δέκα'

if a>=10:

    print ' δέκα και πάνω'

if a>=10:

    print 'κάτω από δέκα'

else:

    print ' δέκα και πάνω'

if a<10:

    print ' δέκα και πάνω'

 else:

    print 'κάτω από δέκα'

if a>=10:

    print ' δέκα και πάνω'

 else:

    print 'κάτω από δέκα'