Τ.Ε.Μ. 3 print μονά-διπλά εισαγωγικά

Στην εντολή print, μπορείτε να ξεκινήσετε με μονά εισαγωγικά και να κλείσετε με διπλά;

False