χμμ...άρτιοι με τη for i in range(5)

Μπορείτε να  εμφανίσετε τους άρτιους μονοψήφιους αριθμούς (0, 2, 4, 6, 8) με τη χρήση της:

for i in range(5):

    print _______

Φυσικά δε γίνεται
 

ναι, γίνεται με την

print i * 2

ναι γίνεται με την

print i + 2