ΠΑΝ_2010_Γ1 αρχική τιμή της μεταβλητής

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα:  (Πανελλαδικές 2010)

i=10

sum=0

while i<=100:

        sum=sum+i

        i=i+20

print i, sum

Ποια θα είναι η αρχική τιμή της μεταβλητής i;

10