Σ.Μ. Κεφ8 cipherAlphabet

Τι θα εμφανίσει;

alphabet='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'

cipherAlphabet = alphabet[3: ] + alphabet[ :3]

print cipherAlphabet

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZΑΒC

CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB

EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD