ΠΑΝ_2014_Α ( x > 1 ) and (not ( x > 1 ))

η λογική έκφραση ( x > 1 ) and (not ( x > 1 )) είναι πάντα True όταν x=3; (Πανελλαδικές 2014)

False