ΠΑν_ΕΠ_2018Α1ε

Η συνάρτηση random επιστρέφει έναν τυχαίο δεκαδικό ανάμεσα στο 0.0 και στο 1.0 (συμπεριλαμβανομένου του 0.0 αλλά όχι του 1.0)

True