Σ.Μ. Κεφ4 fun..a

Τι θα εμφανίσει;

def ginomeno (a, b):

        x = a * b

        return x

print ginomeno(2**2,  2)

8

222

4