Σ.Μ.7 παραδειγμα α

τι θα εμφανίσει;

def find_sum(par1, par2):

        result = par1 + par2

        return result

print find_sum('hello ', 'world')

 

Μήνυμα λάθους

10, αφού η λέξη hello έχει 5 γράμματα όσο και η world

hello world