Τ.Ε.Μ. 3 Δρ6_1

Υπολογίστε την πράξη σε Pyhton

15 + 2 / 2

16