Τ.Ε.Μ. 3 Δρ6_4

Υπολογίστε την πράξη σε Pyhton

15 *  2 / 4

7