Τ.Ε.Μ. 3 Δρ13_2

Επιλέξτε True η False

"test" == 'test'
 

True