Τ.Ε.Μ. 3 Δρ13_6

Επιλέξτε True η False

not ( 5 == 5 or (1 != 0 and 6 != 7))
 

False