Τ.Ε.Μ. 4 Δρ31α

Να συμπληρώσετε τη for ώστε να εμφανίζει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 100 (όχι το 100)

for i in range( __ , __ ):

        print i

Πληκτρολογήστε τους δύο αριθμούς, διαχωρίζοντας με κόμμα χωρίς κενά

1,100