πάνω, κάτω από 10...

Ποιος κώδικαςβελτιώνει το παρακάτω :

if a>=10:

    print 'από δέκα και πάνω'

if a<10:

    print 'κάτω από δέκα'

if a<10:

    print 'κάτω από δέκα'

else:

     print 'από δέκα και πάνω'

if a<=10:

    print 'κάτω από δέκα'

else:

     print 'από δέκα και πάνω'

if a>10:

    print 'κάτω από δέκα'

else:

     print 'από δέκα και πάνω'