Σ.Μ.7 παραδειγμα e

Τι θα εμφανίσει;

def printMax(a, b):

        if a > b:

                print a, 'είναι το μέγιστο'

        elif a == b:

                print a, 'είναι ίσο με το ', b

        else:

                print b, 'είναι το μέγιστο'

printMax(3, 4)

b είναι το μέγιστο

4 είναι το μέγιστο

None