Σ.Μ.7 Εμβέλεια

Απεριόριστη εμβέλεια:

όλες οι μεταβλητές είναι ορατές και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε τμήμα του προγράμματος, ανεξάρτητα από το που δηλώθηκαν

True