Σ.Μ. Κεφ5 Καταστρώνοντας τη στρατηγική

Ο παρακάτω αλγόριθμος επιλέγει έναν αριθμό από το 1 έως και το 100 και ο χρήστης προσπαθεί να τον μαντέψει. Βελτιώστε τον αλγόριθμο στην  else:  ώστε το πρόγραμμα να δίνει μια βοήθεια στο χρήστη, ώστε αν ο αριθμός που έδωσε είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος να εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα

import random

secret_number = random.randint(1, 100)  # ο αριθμός που επιλέγει τυχαίο ο Η/Υ

guesses = 0   #προσπάθειες

found = False

while not found:

        guess = input(' Μάντεψε τον αριθμό')  # Ο αριθμός που δίνει ο χρήστης

        guesses + = 1

        if guess == secret_number:

                print 'Μπράβο το βρήκες με', guesses, 'προσπάθειες'

                found = True

        else:

                print 'Δυστυχώς δεν το βρήκες, ξαναπροσπάθησε'
 

else:

        if guess < secrtet_number:

                print ' Ο αριθμός σου είναι μικρότερος από τον ζητούμενο'

        else:

                print ' Ο αριθμός σου είναι μεγαλύτερος από τον ζητούμενο'   

else:

        if guess > guesses:

                print ' Ο αριθμός σου είναι μικρότερος από τον ζητούμενο'

        else:

                print ' Ο αριθμός σου είναι μεγαλύτερος από τον ζητούμενο'

else:

        if guess < secrtet_number:

                print ' Ο αριθμός σου είναι μικρότερος από τον ζητούμενο'

        else:

                print ' Ο αριθμός σου είναι μεγαλύτερος από τον ζητούμενο'