σωστό τρόπο κλήσης συνάρτησης 2

def mo(a,b): 
    m=(a+b)/2.0
    return m
x=input('Δώσε τον πρώτο αριθμό:')
y=input('Δώσε το δεύτερο αριθμό:')
Επιλέξτε το σωστό τρόπο κλήσης της παραπάνω συνάρτησης

mo(x,y)

print m

print mo(x,y)