Τ.Ε.Μ. 4 Δρ17α

Η δομή while (όσο) τερματίζει, όταν η συνθήκη γίνει αληθής

False