ΠΑΝ_ΕΠ_2021_Β1

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 και5 που αντιστοιχούν στις εντολές print του παραπάνω τμήματος προγράμματος και δίπλα σε κάθε αριθμό το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη κατά την εκτέλεσή του. (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2021). Για το quiz επιλέξτε το σωστό. Πρώτα λύστε το και μετά επιλέξτε
f=[5,8,13,21,34]
print f      # 1
f.pop(1)
print f      # 2
f.append(18)
print f      # 3
f.pop()
print f      # 4
f.insert(1,75)
print f      # 5
[5, 8, 13, 21, 34]
[5, 13, 21, 34, 1]
[5, 13, 21, 34, 1,18]
[5, 13, 21, 34,1]
[5, 75, 13, 21, 34]
[5, 8, 13, 21, 34]
[5, 13, 21, 34, 1]
[5, 13, 21, 34, 1,18]
[5, 13, 21, 34,1]
[5, 1, 13, 21, 34]
[5, 8, 13, 21, 34]
[5, 13, 21, 34, 1]
[5, 13, 21, 34, 1,18]
[5, 13, 21, 34,1]
[5, 75, 13, 21, 34, 75]
[5, 8, 13, 21, 34]
[5, 13, 21, 34]
[5, 13, 21, 34, 18]
[5, 13, 21, 34]
[5, 75, 13, 21, 34]