ΠΑΝ_ΕΠ_2020_Β3

Να γράψετε τη συνάρτηση find_gr() η οποία δέχεται μία λίστα L, που περιέχει ονόματα ιστοτόπων. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να επιστρέφει το πλήθος των ιστοτόπων της λίστας που έχουν κατάληξη ".gr".(Πανελλαδικές 2020) Πρώτα γράψτε την στο τετράδιο σας και μετά για το quiz , επιλέξτε τις δύο σωστές απαντήσεις
 

def find_gr2(L):
  pl=0
  for istot in L:
    if istot[-3]+istot[-2]+istot[-1] =='.gr':
      pl+=1
  return pl
<python>
 
def find_gr(L):
  pl=0
 for istot in L:
    if '.gr' in istot
      pl+=1
  return pl
 
def find_gr(L):
  pl=0
 for istot in L:
    if istot[-3:] =='.gr':
      pl+=1
  return pl
 
def find_gr1(L):
  pl=0
  for i in range(len(L)):
    if '.gr' in L[i]:
      pl+=1
  return pl