Σ.Μ.7 χαρακτηριστικά υποπρογράμματος β

ένα υποπρόγραμμα είναι ένα κομμάτι προγράμματος που είναι μέσα στο κυρίως πρόγραμμα και απόλυτα εξαρτώμενο από αυτό

False