2017 ΘΕΜΑ Γ

# 2017 ΘΕΜΑ Γ
# (c) Dieman 2022-2023
# -*- coding: cp1253 -*-
 
pl_f=0 # Πλήθος φορτηγών
pl_m=0 # Πλήθος Μοτοσυκλέτας
pl_e=0  # Πλήγθος επιβατικών
pl_meli=0 # Πλήθος μελών ΚΤΕΟ
s_f=0   # Εισπράξεις Φορτηγά
s_e=0   # Εισπράξεις Επιβατικά
s_m=0   # Εισπράξεις Μοτοσυκλέτες
 
oxima=raw_input('Δώσε τον τύπο του οχήματος:')
while oxima!='TELOS':
  melos=raw_input('Είσαι μέλος του ΚΤΕΟ; Πληκτρολογήστε Y,N:')
  if oxima=='F':
    if melos=='Y':
      pl_meli+=1
      xr=70
    elif melos=='N':
      xr=80
    pl_f+=1
    s_f+=xr
  elif oxima=='E':
    if melos=='Y':
      pl_meli+=1
      xr=40
    elif melos=='N':
      xr=50
 
    pl_e+=1
    s_e+=xr
  elif oxima=='M':
    if melos=='Y':
      pl_meli+=1
      xr=25
    elif melos=='N':
      xr=30
 
    pl_m+=1
    s_m+=xr
  oxima=raw_input('Δώσε τον επόμενο τύπο του οχήματος:')
 
print 'Φορτηγά', pl_f, s_f,'ευρώ'
print 'Επιβατικά', pl_e, s_e,'ευρώ'
print 'Μοτοσυκλέτες', pl_m, s_m,'ευρώ'
s_oxim=pl_f+pl_m+pl_e
print 'Πλήθος όλων των οχημάτων:', s_oxim
print 'Σύνολο εισπράξεων:', s_f+s_m+s_e
print 'Πλήθος μελών ΚΤΕΟ', pl_meli
print 'Πλήθος μη μελών ΚΤΕΟ', s_oxim-pl_meli