2021 ΘΕΜΑ Γ

# 2021 ΘΕΜΑ Γ
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
def TYPOS_EMB(ilikia):                # Γ2
  if ilikia>=40:
    if ilikia<=50:
      typos='Τύπος 1'
    elif ilikia<=60:
      typos='Τύπος 2'
    elif ilikia<=70:
      typos='Τύπος 3'
    else:
      typos='Τύπος 4'
    return typos
 
max=0 # αρχικοποίηση max
pl=0 # πλήθος όλών
pl_g=0.0 # πλήθος γυναικών
ilikia=int(input('Δώσε ηλικία:'))          # Γ1
while ilikia>=40:
  fylo=raw_input('Δώσε φύλο Α ή Γ:')
  while fylo!='Α' and fylo!='Γ':
    fylo=raw_input('Λάθος δώσε φύλο Α ή Γ:')
  amka=raw_input('Δώσε το ΑΜΚΑ:')
  print 'ΑΜΚΑ',amka, 'εμβόλιο:',TYPOS_EMB(ilikia) # Γ3
  if ilikia>max:                  # Γ4
    max=ilikia
    max_fylo=fylo
    max_amka=amka
  if fylo=='Γ':                  # Γ5
    pl_g+=1
  pl+=1
  ilikia=int(input('Δώσε επόμενη ηλικία:'))
print 'Η μεγαλύτερη ηλικία ειναι:', max, \
    'ΑΜΚΑ',max_amka,'φύλο', max_fylo
pos=pl_g/pl*100
print 'Ποσοστό γυναικών που θα εμβολιαστούν:', pos,'%'