2021 ΘΕΜΑ Δ

# 2021 ΘΕΜΑ Δ
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
 
OMADES=[]
BATHMOI=[]
PROK=[]
BATHPROK=[]
for i in range(100):      # Δ1
  on=raw_input('Δώσε όνομα ομάδας:')
  OMADES.append(on)
  b=int(input('Δώσε βαθμολογία:'))
  BATHMOI.append(b)
  if b>150:         # Δ2
     PROK.append(on)
     BATHPROK.append(b)
N=len(BATHPROK)        # Δ3
for i in range(N-1):
  for j in range(N-1,i,-1):
    if BATHPROK[j]>BATHPROK[j-1]:
      BATHPROK[j],BATHPROK[j-1]=BATHPROK[j-1],BATHPROK[j]
      PROK[j],PROK[j-1]=PROK[j-1],PROK[j]
    elif BATHPROK[j]==BATHPROK[j-1]:
      if PROK[j]<PROK[j-1]:
        PROK[j],PROK[j-1]=PROK[j-1],PROK[j]
pl=0              # Δ4 
for b in BATHPROK:
  if b==BATHPROK[0]:
    pl+=1
print 'Πλήθος ομάδων που ισοβαθμούν στην πρώτη θέση:', pl