2022 ΘΕΜΑ Δ

# 2022 ΘΕΜΑ Δ
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
#---------------------------------------------------
# Θα βρείτε το αρχείο epityxon.txt
# στον ίδιο φάκελο που θα αποθηκευτεί 
#το αρχείο με τον 
# παρακάτω κώδικα της Python
#---------------------------------------------------
KOD=[]
VATH=[]
k=raw_input('Δώσε κωδικό:')           # Δ1α
while k!='ΤΕΛΟΣ':
  KOD.append(k) 
  v=input('Δώσε βαθμολογία:')         # Δ1β
  while v<1 or v>100:
    v=input('Λάθος ξαναδώσε βαθμολογία:')
  VATH.append(v)
  k=raw_input('Δώσε επόμενο κωδικό:')
s=0.0                      # Δ2
max=0                      # Δ2α
for v in VATH:
  s+=v
  if v>max:
    max=v
mo=s/len(VATH)
print 'Μέσος όρος βαθμολογίας:',mo
print 'Η μεγαλυτερη βαθμολογία:', max
for i in range(len(VATH)):           # Δ3β
  if VATH[i]==max:
    print KOD[i]
f=open('epityxon.txt','w')           # Δ4
for i in range(len(KOD)):
  f.write(str(i+1)+'.'+KOD[i]+'\n')
f.close()