Τ.Ε.Μ. 3 Δρ6_9

Υπολογίστε την πράξη σε Pyhton

2 * ( 5 % 3) + 4 / (1 + 3)

5