Πίστη, Ελπίδα, ΑΓΑΠΗ

#(c) Dieman + 15/8/2023 +
#-*- coding: cp1253
'''
Επιστολή Απόστολου Παύλου ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' ΚΕΦ. 13
 
"Εις δε την παρούσαν ζωήν, 
μένει η πίστις, η ελπίς και η αγάπη,
τα τρία αυτά, μεγαλύτερα δε μεταξύ αυτών είναι η αγάπη."
 
Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία:
η πίστη, η ελπίδα κι η αγάπη. 
Και απ’ αυτά, το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη.
     + + + 
 
     + + + 
 
     + + + 
 
+ + + + + X + X + + + + + 
 
+ + + + + X + X + + + + + 
 
     + + + 
 
     + + + 
 
     + + + 
 
     + + + 
 
     + + + 
 
     + + + 
'''
import time
def repeat(count,symbol):
  for j in range(count):
    print symbol,   # υποδιαστολή άρα συνέχισε στην ίδια γραμμή
    time.sleep(0.15)  # καθυστέρησε 0.15 sec
 
for i in range(11):
  if (i>=0 and i<=2) or (i>=5 and i<=10):
    repeat(5,' ')
    repeat(3,'+')
  else:         # το κέντρο του σταυρού
    repeat(5,'+')
    repeat(1,'X')
    repeat(1,'+')
    repeat(1,'X')
    repeat(5,'+')
  print'\n'       # άλλαξε γραμμή