Βασικές συναρτήσεις, αντιστοίχηση...

Για την Python 2.7, αντιστοιχείστε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β

SubquestionCorrect matchFeedback
str(5)+'5''55'str(5)+'5' άρα '5'+'5''='55' (προσθέτει συμβολοσειρές)
int(5.0*11)55int(5.0*11) άρα int(55.0) άρα 55
abs(5-55)50abs(5-55) άρα abs(-50) άρα 50
str(1)+str(2)+str(3)'123'str(1)+str(2)+str(3) άρα '1'+'2'+'3' άρα '123' (προσθέτει συμβολοσειρές)
int(1.0)+int(2.0)+int(3.0)6int(1.0)+int(2.0)+int(3.0) άρα 1+2+3 άρα 6
float(6)6.0float(6) άρα 6.0
pow(2,3)8pow(2,3) άρα 2**3 άρα 8